Facebook Mh2net Informační systém Mh2net E-mailový systém Mh2net

Organizační řád

mh2net, z.s.

 

Čl. 1

Úvod

 

 1. Členská schůze spolku vydává v souladu se stanovami spolku následující organizační řád, který upravuje vnitřní organizaci spolku.

 

Čl. 2

Organizační struktura spolku

 

 1. Spolek má dle příslušných ustanovení stanov následující orgány:
  1. Členská schůze,
  2. Představenstvo,
  3. Předseda,
  4. Kontrolní komise,
  5. Odborné komise.

 

Čl. 3

Členská schůze

 

 1. Členská schůze jakožto nejvyšší orgán spolku si může vyhradit k rozhodování i jiné záležitosti, které dle tohoto organizačního řádu náleží do působnosti jiného orgánu spolku.

 

Čl. 4

Představenstvo

 

 1. Postavení představenstva:
  1. Členové Představenstva mohou být voleni Členskou schůzí spolku pouze z řad členů seniorů spolku. Členem Představenstva spolku může být pouze zletilá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům.
  2. Představenstvo je výkonným orgánem spolku a musí být vždy nejméně tříčlenné.
 2. Volba Představenstva, funkční období:
  1. Představenstvo je voleno Členskou schůzí spolku v tajné a rovné volbě pomocí volebních lístků.
 3. Rozhodnutí Představenstva jsou vždy písemná, tj. musí být provedena v souladu s příslušnými ustanoveními jednacího řádu spolku.
 4. Představenstvo vykonává svou působnost při správě majetku spolku vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména odpovídá za řádné plnění daňových, administrativních a registračních povinností spolku a za dodržování předpisů upravujících provoz spolkem provozovaných zařízení, pokud je takový provoz omezen nebo regulován. Představenstvo se za výkon těchto jeho povinností zodpovídá Členské schůzi spolku.

 

Čl. 5

Předseda

 

 1. Předseda je statutárním zástupcem spolku.
 2. Volba předsedy:
  1. Představenstvo zvolí na svém prvním zasedání ze svých členů Předsedu spolku. Jestliže nedojde k dohodě při volbě předsedy spolku, zvolí ho Členská schůze na svém nejbližším zasedání.
 3. Předseda řídí činnost Představenstva dle stanov a zároveň dle organizačního řádu běžnou činnost spolku.
 4. Předseda jedná za spolek tak, že k napsanému, vytištěnému, otištěnému razítkem nebo jinak vypsanému nebo uvedenému názvu spolku připojí své jméno a příjmení, funkci předseda a svůj vlastnoruční podpis. Předseda může podepisovat za spolek rovněž elektronickým podpisem dle příslušných obecně platných předpisů.
 5. Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními Představenstva veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena Členské schůzi. Předseda je povinen informovat o všech jím učiněných rozhodnutích a přijatých opatřeních Představenstvo na jeho nejbližším zasedání.
 6. Předseda informuje Představenstvo o jím zamýšlených opatřeních a rozhodnutích, která jsou nezbytná pro chod spolku.

 

Čl. 6

Kontrolní komise

 

 1. Kontrolní komise je revizním a kontrolním orgánem spolku.
 2. Členové Kontrolní komise jsou voleni Členskou schůzí spolku z řad členů seniorů spolku. Členové kontrolní komise jsou voleni a odvoláváni Členskou schůzí spolku v přímé nebo tajné volbě.
 3. Členem Kontrolní komise může být pouze zletilá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům.
 4. Kontrolní komise je při výkonu své funkce vázána obecně závaznými předpisy, stanovami spolku, vnitřními předpisy spolku a přijatými usneseními Členské schůze, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy.

 

Čl. 7

Informační systém

 

 1. Informační systém (dále jen IS), je elektronický systém pro správu evidence členů, sítě a ostatní agendy související se správou spolku.
 2. Informační systém je provozován na adrese https://is.mh2net.cz a přístupný i z hlavních stránek spolku.
 3. Každý člen a čekatel má zřízen přístup do IS.
 4. Každý člen ručí za správnost svých údajů v IS.

 

Čl. 8

Vznik členství

 

 1. Zájemce i Čekatel se při připojování a provozu řídí ustanoveními tohoto Organizačního řádu a jeho přílohami, včetně relevantních ustanovení vztahujících se na členy spolku.
 2. Zájemce, který se chce připojit a stát členem spolku, kontaktuje zástupce spolku a domluví se na způsobu připojení.
 3. Zájemce sdělí zástupci spolku povinné údaje potřebné k vytvoření účtu, které správce zanese do IS a tím se z něj stane Čekatel.
 4. Čekatel je povinen nejpozději do 1 měsíce podat přihlášku do spolku v papírové podobě zaslanou na adresu spolku.

 

Čl. 9

Způsob komunikace, upozorňování členů a výzvy

 

 1. Veškerá komunikace, upozornění a výzvy jednotlivým členů spolku probíhá elektronicky pomocí systémových zpráv IS nebo na e-mailovou adresu uvedenou v IS.
 2. Takto odeslaná zpráva je vždy považována za doručenou následující den od odeslání.

 

Čl. 10

Platnost a účinnost organizačního řádu

 

 1. Tento organizační řád je platný a účinný dnem jeho schválení Členskou schůzí.
 2. Tento organizační řád může být měněn pouze se souhlasem Členské schůze spolku.

 

 

Tento organizační řád byl schválen Členskou schůzí dne 22.2.2019