Facebook Mh2net Informační systém Mh2net E-mailový systém Mh2net

Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která zahrnuje všechny členy mh2net. Pouze Členská schůze má právo měnit Stanovy a další dokumenty spadající výlučně do její pravomoci, volit Představenstvo a Kontrolní komisi. Členská schůze zasedá pravidelně jednou ročně.

 

Představenstvo

Je výkonným orgánem, který tvoří předseda spolku, místopředsedové a zbylí členové představenstva. Představenstvo je voleno Členskou schůzí a během roku vykonává její vůli. Představenstvo zasedá minimálně jednou za tři měsíce.

 

Předseda

Předseda je statutárním zástupcem spolku, zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem, respektujíce rozhodnutí Představenstva nebo Členské schůze.

 

Místopředseda (s pověřením)

Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti se všemi jeho právy a povinnostmi. Místopředseda s pověřením zastupuje předsedu v konkrétních oblastech vyjmenovaných ve jmenovacím dekretu.

 

Kontrolní komise

Kontrolní komise je revizním a kontrolním orgánem spolku. Kontrolní komise je volena Členskou schůzí.

 

Správci

Místní správci jsou členové spolku, kteří se dobrovolně a ve svém volném čase zdarma starají o chod počítačové sítě.

 

 

 

Upozornění!

Veškeré funkce ve spolku jsou čestné. Předseda, Místopředsedové, členové Představenstva i Kontrolní komise a správci za svou činnost pro spolek nedostávají žádnou mzdu. Není tím však ohrožena profesionální úroveň počítačové sítě, o kterou se v případě absence správce stará outsourcing hotline.