Facebook Mh2net Informační systém Mh2net E-mailový systém Mh2net

Stanovy

 mh2net, z.s.

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

 1. Název je „mh2net, z.s.“ (dále jen Spolek). 
 2. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 3. Spolek je neziskový a dobrovolný Spolek fyzických a právnických osob. 
 4. Sídlem je: Turnovská 257, 295 01 Mnichovo Hradiště.

 

Čl. 2

Činnost Spolku

 

Cíle činnosti Spolku jsou:

 1. Vytvoření a zajištění provozu počítačové sítě pro testování vyvíjených prostředků, vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí. 
 2. Podpora rozvoje a využívání internetu a informačních technologií. 
 3. Poskytování obecně prospěšných činností v oblastech informačních technologií. 
 4. Podpora využívání Internetu a informačních a komunikačních technologií. 
 5. Podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.
 6. Odstraňování informačních bariér.
 7. Výzkum a vývoj technických a programových prostředků vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií.
 8. Poskytování poradenské a konzultační služby členům.
 9. Pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy Spolku i veřejnost.
 10. Expertní a publikační činnost.
 11. Výzkum rozhodovacích procesů v rámci telekomunikačních sítí.
 12. Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování Spolku a jeho projektů.
 13. Praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, organizování seminářů, exkurzí a sportovních akcí.
 14. Zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví.


 

Čl. 3

Členství ve Spolku

 

Členem Spolku může být fyzická i právnická osoba, která má zájem se podílet na naplňování cílů Spolku.

Odstavec I.

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. 
 2. Členství ve spolku je dvojího druhu:
  1. junior
  2. senior
 3. Zájemce o členství podává žádost o členství ve Spolku dle organizačního řádu Spolku.
 4. O přijetí zájemce za člena juniora rozhoduje Představenstvo Spolku, nebo pověřený místopředseda.
 5. Členem seniorem se může stát člen junior na základě návrhu Představenstva Spolku, který je schválen členskou schůzí.
 6. Členství vzniká ke dni uvedenému v rozhodnutí příslušného orgánu Spolku.
 7. Proti rozhodnutí Představenstva nebo příslušného místopředsedy o nepřijetí člena juniora se může zájemce odvolat ke Kontrolní komisi, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je mu rozhodnutí oznámeno. Kontrolní komise je povinna o odvolání rozhodnout do 30 pracovních dnů od doručení odvolání.
 8. Člen senior se může na vlastní žádost stát členem juniorem.
 9. V případě, že se člen senior nezúčastní dvou po sobě následujících členských schůzí, stává se automaticky členem juniorem.
 10. Je-li členem Spolku právnická osoba, vykonává její členská práva statutární orgán, neurčí-li jiného zástupce.
 11. Členství může být každému členovi pozastaveno na vlastní žádost, při pozastaveném členství nemá člen právo využívat produkty Spolku. Člen má poté povinnost hradit pravidelné členské příspěvky jen v případě, že se pozastavení týká jen menší části příslušného měsíce.
  1. V případě, že člen senior pozastaví členství na více jak 3 po sobě jdoucí měsíce, stává se po uplynutí této doby členem juniorem s pozastaveným členstvím.
  2. Člen junior může pozastavit členství na maximálně 10 po sobě jdoucích měsíců.
 12. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen Spolku zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, nebo poškozuje dobré jméno Spolku, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze Spolku písemně informován na uvedenou e-mailovou adresu. Proti rozhodnutí Představenstva o vyloučení člena se může člen odvolat ke Kontrolní komisi, a to do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí.
 13. Členství ve Spolku zaniká:
  1. vystoupením člena ze Spolku písemným oznámením doručeným na adresu Spolku,
  2. rozhodnutím Představenstva o vyloučení člena,
  3. neobnovením pozastaveného členství dle Čl. 3, odstavec I., bod 11. Stanov,
  4. úmrtím člena,
  5. zánikem Spolku,
  6. uplynutím posledního dne lhůty, která byla Představenstvem dodatečně stanovena členovi k zaplacení dlužných členských příspěvků, jestliže vyzvaný člen v této lhůtě dlužné členské příspěvky nezaplatil.
 14. Proti rozhodnutí Kontrolní komise o odvolání dle odstavce I. bodu 7 a odstavce I. bodu 12  je zájemce nebo vyloučený člen oprávněn se  odvolat k členské schůzi, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je mu rozhodnutí oznámeno, přičemž odvolání nemá odkladný účinek.

 

Odstavec II.

Práva a povinnosti členů.

 1. Člen senior Spolku má právo:
  1. účastnit se jednání Členské schůze, hlasovat na ní, vznášet návrhy, dotazy, připomínky a protesty,
  2. volit a být volen do orgánů Spolku,
  3. nechat se při jednání Členské schůze zastupovat jiným členem seniorem nebo příbuzným v pokolení přímém - rodiče, sourozenci, děti,
  4. využívat za podmínek stanovených vnitřními předpisy produkty činnosti Spolku,
  5. navrhovat kontrolu činnosti Spolku Kontrolní komisi. 
 2. Člen junior Spolku má právo:
  1. účastnit se jednání Členské schůze, vznášet dotazy, připomínky a protesty,
  2. využívat za podmínek stanovených vnitřními předpisy produkty činnosti Spolku,
  3. navrhovat kontrolu činnosti Spolku Kontrolní komisi. 
 3. Člen junior i člen senior Spolku má povinnost:
  1. respektovat a dodržovat stanovy Spolku, jakož i všechny vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů Spolku,
  2. platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky dle finančního řádu Spolku,
  3. oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů Spolku; tyto změny je člen povinen oznámit Spolku do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

 

Čl. 4

Organizační struktura Spolku

Odstavec I.

Členská schůze 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena všemi členy seniory Spolku. Členskou schůzi svolává Představenstvo Spolku nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců.
 2. Členskou schůzi může svolat Kontrolní komise kdykoliv, požádá-li o to alespoň polovina všech členů seniorů nebo uváží-li Kontrolní komise nutnost svolání Členské schůze.
 3. Členská schůze se svolává rozesláním pozvánky všem členům Spolku elektronickou nebo papírovou poštou nejméně 14 dní předem; součástí pozvánky je i návrh programu.
 4. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů seniorů, nestanoví-li tyto stanovy jinak; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 5. Zástupce nepřítomného člena seniora se při prezenci prokáže plnou mocí k zastupování; po předložení plné moci je zastoupený považován za přítomného.
 6. Zástupce nepřítomného člena seniora může na členské schůzi zastupovat pouze jednoho člena seniora.
 7. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomno alespoň 75% všech členů seniorů; nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, začne Členská schůze o čtvrt hodiny později a je způsobilá jednat a usnášet se za jakéhokoliv počtu členů.
 8. Členskou schůzi zahájí předsedající určený Představenstvem.
 9. Na Členské schůzi jsou nejprve ze členů seniorů zvoleni alespoň dva skrutátoři, předsedající, zapisovatel, ověřovatel a poté je po případném doplnění schválen program; jednání Členské schůze jsou neveřejná, neurčí-li Členská schůze jinak. Z každého zasedání vyhotoví zapisovatel zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel.
 10. Členské schůzi zejména přísluší:
  1. rozhodovat o změně stanov,
  2. schvalovat výsledek hospodaření,
  3. schvalovat roční plán výdajů na činnost Spolku,
  4. schvalovat zprávu Představenstva o hospodaření a zprávu Kontrolní komise o revizi hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
  5. volit z členů seniorů volbou členy Představenstva a Kontrolní komise,
  6. odvolávat členy Představenstva nebo Kontrolní komise,
  7. hodnotit činnost dalších orgánů,
  8. rozhodovat o odvolání vyloučeného člena nebo nepřijatého žadatele proti rozhodnutí Kontrolní komise,
  9. rozhodovat o zrušení Spolku nebo o sloučení s jiným Spolkem,
  10. v případě zániku Spolku rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem.

 

Odstavec II.

Představenstvo 

 1. Představenstvo je výkonným orgánem Spolku a je šestičlenné.
 2. V případě, že počet členů Představenstva klesne pod 3, je Představenstvo  oprávněno činit v době do nejbližší členské schůze pouze nezbytná opatření a rozhodnutí k zajištění řádné činnosti Spolku. Dále je Představenstvo povinno svolat mimořádnou Členskou schůzi a to nejpozději do jednoho měsíce.
 3. Volební mandát jednotlivých členů Představenstva jsou dva roky, nezkrátí-li tento mandát Členská schůze. Výkon funkce člena Představenstva skončí dnem zvolení nového člena Představenstva, nejpozději však uplynutím 40 dní po dni, ve kterém mělo uplynout funkční období člena Představenstva. Opětovná volba člena Představenstva je možná.
 4. Na každé Členské schůzi je volena jedna polovina členů Představenstva; po každé Členské schůzi mají tři členové Představenstva mandát na dva roky a tři členové Představenstva mandát na jeden rok.
 5. Poklesne-li počet členů Představenstva pod tři, smí přijímat pouze rozhodnutí k nezbytnému fungování Spolku.
 6. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti Členské schůze nebo Kontrolní komise. Při své činnosti se Představenstvo řídí stanovami Spolku a rozhodnutími Členské schůze.
 7. Rozhodnutí Představenstva jsou závazná pro všechny členy.
 8. Výhradně Představenstvu přísluší:
  1. ze svých členů volit a odvolávat předsedu Spolku,
  2. přijímat vnitřní předpisy Spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci Členské schůze,
  3. vést seznam členů Spolku,
  4. spravovat majetek Spolku.
 9. Představenstvu dále přísluší:
  1. provádět další činnosti určené Představenstvu těmito stanovami, nebo vnitřními předpisy,
  2. činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti a rozvoji Spolku, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům Spolku.
 10. Zasedání Představenstva svolává zpravidla předseda Spolku nejméně jedenkrát za tři měsíce. O svolání zasedání Představenstva je informována Kontrolní komise.
 11. Zasedání Představenstva může probíhat elektronickou formou.
 12. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 13. Představenstvo je schopno usnášení, jsou-li přítomni alespoň 3 členové Představenstva.
 14. Rozhodnutí Představenstva jsou písemná.
 15. Představenstvo umožní všem členům Spolku nahlížet do zápisů ze schůzí a rozhodnutí Představenstva, Kontrolní komisi pak kontrolu účetnictví a dalších materiálů souvisejících s činností Spolku po předchozí dohodě.
 16. Představenstvo může pověřit oprávněnou osobu k jednání jménem Spolku. Pro tento účel vystaví Předseda nebo Místopředseda oprávněné osobě plnou moc, kde musí být definováno, má-li oprávněná osoba právo podepisovat dokumenty jménem Spolku.

 

 

Odstavec III.

Předseda

 1. Předseda je statutárním zástupcem Spolku, zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem, respektujíce rozhodnutí Představenstva nebo Členské schůze.
 2. Předseda je jmenován Představenstvem Spolku, které pro toto jmenování vydává jmenovací dekret opatřený podpisem jmenovaného a všech přítomných členů Představenstva.
 3. Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními Představenstva veškerá nezbytná opatření a rozhodnutí k zajištění řádné činnosti Spolku, jež nesnesou odkladu, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena Členské schůzi nebo Představenstvu.
 4. Předseda smí uzavírat smlouvy a činit rozhodnutí, ze kterých vyplývají finanční závazky, pouze po předchozím souhlasném rozhodnutí členů Představenstva.

 

Odstavec IV.

Místopředseda

 1. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti se všemi jeho právy a povinnostmi vyplývajícími z článku 4 odstavce III. těchto stanov.
 2. Místopředseda je jmenován Představenstvem Spolku, které pro toto jmenování vydává jmenovací dekret opatřený podpisem jmenovaného a všech přítomných členů Představenstva.

 

Odstavec V.

Místopředseda s pověřením

 1. Místopředseda s pověřením zastupuje předsedu v konkrétních oblastech vyjmenovaných ve jmenovacím dekretu.
 2. Místopředseda s pověřením je jmenován Představenstvem Spolku, které pro toto jmenování vydává jmenovací dekret opatřený podpisem jmenovaného a všech přítomných členů Představenstva.
 3. Místopředseda s pověřením je v oblastech vyjmenovaných jmenovacím dekretem oprávněn činit v době mezi zasedáními Představenstva veškerá nezbytná opatření a rozhodnutí k zajištění řádné činnosti Spolku, jež nesnesou odkladu, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena Členské schůzi nebo Představenstvu.
 4. Místopředseda s pověřením smí uzavírat smlouvy a činit rozhodnutí, ze kterých vyplývají finanční závazky, pouze po předchozím souhlasném rozhodnutí členů Představenstva a je-li toto definováno v jeho jmenovacím dekretu.

 

Odstavec VI.

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je revizním a kontrolním orgánem Spolku.
 2. Volební mandát jednotlivých členů Kontrolní komise jsou tři roky.
 3. Kontrolní komise do 30 dnů od svého zvolení Členskou schůzí zvolí svého předsedu, který organizuje činnost Kontrolní komise a zastupuje ji navenek.
 4. Předseda Kontrolní komise je jmenován Kontrolní komisí Spolku, které pro toto jmenování vydává jmenovací dekret opatřený podpisem jmenovaného a všech přítomných členů Kontrolní komise.
 5. Kontrolní komise vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření Spolku, zejména účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností Spolku (např. soulad jednání orgánů Spolku s vnitřními i vnějšími předpisy). Představenstvo je povinno poskytnout Kontrolní komisi veškeré materiály související s činností Spolku.
 6. Kontrolní komise alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví a Členské schůzi předkládá zprávu o kontrole hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok.

 

Odstavec VII.

Odborné komise

 1. Odborné komise (dále jen "komise") jsou expertními poradními orgány, které zřizuje Členská schůze, Představenstvo nebo Kontrolní komise Spolku k řešení a posuzování odborné, technické nebo speciální problematiky.
 2. Okruhy působnosti a úkoly určuje orgán, který komisi ustanovil. Tentýž orgán rozhodne i o počtu členů komise, jejím personálním obsazení i jejím zrušení.
 3. Komise sama volí ze svého středu zástupce, který řídí její práci a zastupuje ji při jednání s jejím zřizovatelem.
 4. Doporučení odborných komisí nejsou pro jejich zřizovatele závazná.

 

Odstavec VIII.

Společná ustanovení

 1. Funkce v orgánech Spolku jsou čestné.
 2. Funkce člena Představenstva a člena Kontrolní komise jsou neslučitelné.
 3. Je-li ke jmenování člena do funkce vydán jmenovací dekret, při zániku této funkce je jmenovaný povinen tento dekret navrátit orgánu Spolku, který tento dekret vydal. Následně je tento dekret opatřen datem ukončení funkce a podpisy přítomných členů daného orgánu Spolku a informačním textem o ukončení platnosti tohoto dokumentu.

 

 

Čl. 5

Zásady hospodaření

 

 1. Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
  1. členské příspěvky, jejichž výši stanovuje Členská schůze finančním řádem,
  2. dary a jiná plnění fyzických a právnických osob,
  3. příjmy z činností při naplňování cílů Spolku,
  4. výnosy z majetku,
  5. příjmy z jiných finančních zdrojů. 
 2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti Spolku a k zajištění jeho provozu.
 3. Cílem činnosti Spolku není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného Představenstvem.
 4. Členové odpovídají za závazky Spolku pouze do výše svých neuhrazených příspěvků.
 5. Hospodaření Spolku se řídí vnitřními předpisy Spolku a obecně závaznými právními předpisy.
 6. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá Představenstvo ke schválení členské schůzi.

 

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

 

 1. Pro činnost Spolku vydá Členská schůze Spolku minimálně tyto interní předpisy
  1. organizační řád - řeší pravomoci orgánů, jejich odpovědnost a způsob spolupráce,
  2. jednací řád - určuje jak jednají a rozhodují orgány Spolku,
  3. finanční řád - řeší pravidla a způsob financování Spolku, výši členských příspěvků a výši poplatků za jednotlivé produkty Spolku
 2. Ukončením členství končí i činnost v orgánech Spolku.

 

 

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 24. 8. 2020