Facebook Mh2net Informační systém Mh2net E-mailový systém Mh2net

Finanční řád

mh2net, z.s.

 

Čl. 1

Úvod

 1. Členská schůze spolku vydává v souladu se stanovami spolku následující finanční řád, který upravuje pravidla, způsob financování a výši všech členských příspěvků.

 

Čl. 2

Pravidelný členský příspěvek

 

 1. Výše pravidelného tříměsíčního členského příspěvku je 900,- Kč a jeho výši stanovuje Členská schůze, kromě případu dle bodů 8,9 a 10 článku 2 tohoto řádu.
 2. Platba se provádí bezhotovostně nebo vkladem hotovosti na bankovní účet spolku stanovený Představenstvem pod variabilním symbolem, který byl členovi přidělen.
 3. První pravidelný příspěvek je splatný do 30 dnů, ve kterém člen začal skutečně používat produkty či výhody činnosti spolku.
 4. Platby pravidelných členských příspěvků se provádí kreditním (zálohovým) způsobem na aktuální kalendářní čtvrtletí nejpozději do 5. pracovního dne prvního měsíce aktuálního čtvrtletí.
 5. Rozhodujícím dnem pro určení datu platby je datum připsání platby na účet spolku.
 6. Pravidelný členský příspěvek se začíná platit až od prvního dne následujícího měsíce po připojení člena k počítačové síti spolku.
 7. V případě ukončení členství se vrací přeplatek na členských příspěvcích pouze za celé kalendářní měsíce následující po měsíci, v kterém bylo členství ukončeno.
 8. Představenstvo může hromadně na libovolnou dobu nebo do odvolání pozastavit výběr příspěvku nebo snížit jeho výši.
 9. Představenstvo může rozhodnout o snížení pravidelného členského příspěvku, který stanovuje bod 1 článku 2 tohoto řádu. Takovéto rozhodnutí je písemné a na nejbližší členské schůzi musí být projednána úprava bodu 1 článku 2 tohoto řádu. V případě, že Členská schůze na nejbližším zasedání tento bod nezmění, vrací se výše členských příspěvků na úroveň bodu 1 článku 2 tohoto řádu.
 10. Představenstvo může individuálně zvýšit výši členského příspěvku. S takovýmto navýšením musí písemně souhlasit člen spolku, kterého se toto zvýšení týká. V takovémto případě se na člena nevztahuje hromadné určení výše či pravidelnosti dle bodu 1 článku tohoto řádu.

 

Čl. 3

Mimořádný členský příspěvek

 

 1. Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen podpořit dle svého uvážení činnost spolku.

 

Čl. 4

Změny a úlevy v příspěvcích

 

 1. Představenstvo má právo přijmout jakýkoliv příspěvek formou bezplatně odpracovaných hodin například při dobrovolné práci při budování infrastruktury nebo činností v orgánech spolku.
 2. Představenstvo má právo ve zvlášť výjimečných případech poskytnout členovi úlevu z platby členského příspěvku.
 3. Vlastníci ZTP průkazu dostávají po jeho předložení slevu ve výši 1/2 členského příspěvku.
 4. Členům, kteří uhradí na účet spolku členský příspěvek ve výši jedenáctinásobku svého členského příspěvku je tento uznán jako členský příspěvek na celý rok.
 5. Představenstvo má právo odpustit školám a veřejně prospěšným organizacím pravidelné členské příspěvky.

 

Čl. 5

Sankce

 

 1. Není-li členský příspěvek uhrazen včas, následuje automatické pozastavení členství se všemi důsledky až do doby uhrazení.
 2. V případě hrubého nebo opakovaného porušování finančního řádu členem spolku, může Představenstvo vyloučit člena nebo čekatele ze spolku.
 3. V případě, že dlužná částka na členských příspěvcích přesáhne hodnotu 1200,- Kč, může být členovi Představenstvem zvýšen pravidelný členský příspěvek na následující období o 100,- Kč.

 

Čl. 6

Příspěvky na pokrytí nákladů a odměny

 

 1. Každému členu spolku, který z vlastních finančních zdrojů hradí náklady na provoz páteřního uzlu sítě, náleží sleva na členských příspěvcích až do výše členských příspěvků.
 2. Míru snížení příspěvku určuje Představenstvo.
 3. Za práce ve prospěch spolku přísluší náhrada hotových výdajů a odměn, o kterých rozhoduje Představenstvo nebo Členská schůze. Odměna je zde chápána jako ocenění nezbytné práce, kterou není nikdo jiný schopen a nebo ochoten provést.
 4. Představenstvo pro účely odměn vydává interní řád odměn.

 

Čl. 7

Způsob financování

 

 1. Cílem činnosti spolku není dosažení zisku.
 2. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného Představenstvem přednostně na financování dalšího rozvoje spolku.
 3. O investicích spolku rozhoduje Představenstvo. Při rozhodování bere Představenstvo v úvahu efektivnost vynaložené investice a její soulad s obecnými cíli spolku.

 

 

Tento finanční řád byl schválen Členskou schůzí dne 10. 1.2014