Facebook Mh2net Informační systém Mh2net E-mailový systém Mh2net

Jednací řád

mh2net, z.s.

 

Čl. 1

Úvod

 

 1. Členská schůze spolku vydává v souladu se stanovami spolku následující jednací řád, který upravuje způsob jednání a rozhodování jeho orgánů v souladu se stanovami spolku.

 

Čl. 2

Členská schůze

Odstavec I.

 

 1. Jednání Členské schůze je neveřejné. Další osoby se mohou Členské schůze zúčastnit na základě rozhodnutí Představenstva nebo Členské schůze jako hosté.
 2. Prezence se provádí v místě a čase určeném pozvánkou na každou konkrétní Členskou schůzi. V místě konání Členské schůze se prezence provádí do zahájení Členské schůze a v jejím průběhu. Při prezenci na Členské schůzi každý člen spolku nebo jeho zástupce prokáže svoji totožnost, a podepíše se na prezenční listinu.
 3. Zástupci členů – právnických osob prokáží svoji totožnost a odevzdají plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je třeba odevzdat i výpis z obchodního rejstříku společnosti (výpis z registrace u jiného správního orgánu) nebo jeho úředně ověřenou kopii ne starší než tří měsíců.
 4. V případě pochybností týkajících se platnosti plné moci či průkazu totožnosti člena, zástupce člena či jiných sporů při prezenci, rozhoduje o sporech zahajující Předsedající určený Představenstvem.
 5. Jednání Členské schůze se řídí programem uvedeným v pozvánce na Členskou schůzi. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání, lze projednat a rozhodnout o nich jen se souhlasem nadpoloviční většiny členů seniorů spolku přítomných Členské schůzi.

 

Odstavec II.

Hlasování, hlasovací lístky

 

 1. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech usnesením.
 2. Hlasování Členské schůze probíhá především aklamací.
 3. V případě návrhu na hlasování pomocí hlasovacích lístků kterýmkoliv členem seniorem přítomným na Členské schůzi je Členská schůze povinna hlasovat o způsobu hlasování.
 4. Pokud je rozhodováno o volbě a odvolání členů Představenstva nebo Kontrolní komise spolku, probíhá hlasování vždy pomocí hlasovacích lístků.
 5. Pokud je hlasováno pomocí hlasovacích lístků, každý člen senior spolku nebo jeho zplnomocněný zástupce, který se zapsal do prezenční listiny, dostane při prezenci nebo před hlasováním hlasovací lístky. Na hlasovacích lístcích se při každém hlasování vyznačí vůle hlasujících křížkem u políčka "PRO", "PROTI" nebo "ZDRŽEL SE". Člen senior spolku nebo jeho zástupce je povinen při jakémkoliv odchodu z místa konání Členské schůze odevzdat osobám zajišťujícím prezenci své hlasovací lístky, které si může při návratu opět vyzvednout.
 6. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávného políčka, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a svým podpisem umístěným pod podpisem člena stvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátora o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.
 7. Hlasovací lístek odevzdá člen senior skrutátorům, kteří vyhodnotí výsledky hlasování. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, oznámí skrutátoři předsedajícímu předběžný výsledek hlasování.
 8. Úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise z Členské schůze. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávrhy), hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem jako na řádných hlasovacích lístcích.
 9. Na Členské schůzi se hlasuje o návrzích v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích (protinávrzích) k tomuto bodu se nehlasuje.
 10. 10. Každý člen senior spolku má při hlasování 1 (jeden) hlas. Pokud je člen senior spolku v prodlení s plněním jeho členských povinnosti, zejména včasného a řádného hrazení členských poplatků, k jeho hlasu se na Členské schůzi nepřihlíží.

 

Odstavec III.

Dotazy, protesty a návrhy členů

 

 1. Člen senior či jeho zástupce je oprávněn na Členské schůzi:
  1. hlasovat k příslušným návrhům (protinávrhům) dle programu jednání,
  2. požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se spolku, které jsou předmětem jednání Členské schůze ("dotazy"),
  3. uplatňovat návrhy a protinávrhy,
  4. požádat o zápis protestu týkajícího se rozhodnutí Členské schůze do zápisu z jednání Členské schůze a požádat Představenstvo o vydání kopie zápisu z jednání Členské schůze nebo jeho části. Náklady na vyhotovení kopie hradí vždy člen, který o tuto kopii žádá.
 2. Člen junior je oprávněn na Členské schůzi:
  1. požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se spolku, které jsou předmětem jednání Členské schůze ("dotazy"),
  2. požádat o zápis protestu týkajícího se rozhodnutí Členské schůze do zápisu z jednání Členské schůze.
 3. Dotazy, návrhy (protinávrhy) a protesty podávají členové nebo jejich zástupci, předsedajícímu Členské schůze.
 4. Předsedající Členské schůze zajistí odpovědi na všechny dotazy týkající se programu jednání Členské schůze, které byly podány v souladu s tímto jednacím řádem, a to buď v průběhu jednání Členské schůze ústně, nebo není-li to možné s ohledem na rozsah odpovědi (pouze ve výjimečných případech) do 15 dnů od skončení Členské schůze písemně na e-mailovou adresu člena.

 

Čl. 3

Představenstvo

Odstavec I.

Svolávání Představenstva spolku

 

 1. Zasedání Představenstva spolku svolává kterýkoliv člen Představenstva. Pozvánka na zasedání Představenstva musí být zaslána e-mailem jednotlivým členům představenstva na e-mailové adresy uvedené v IS nejméně 48 hodin před začátkem zasedáním.
 2. Se souhlasem všech členů Představenstva může být zkrácena lhůta pro svolání Představenstva či změněn způsob svolání Představenstva.
 3. Pozvánka na zasedání Představenstva musí obsahovat následující náležitosti:
  1. místo, datum a hodinu konání,
  2. navrhovaný program zasedání.

 

Odstavec II.

Zasedání Představenstva

 

 1. Zasedání Představenstva se konají podle potřeby spolku, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
 2. Zasedání zahájí člen Představenstva, který zasedání svolal.
 3. Zasedání řídí určený člen Představenstva (předsedající).
 4. Člen Kontrolní komise je oprávněn být přítomen na zasedání Představenstva.
 5. Představenstvo rozhoduje usnesením. O průběhu zasedání Představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem schůze. Každý ze členů Představenstva je oprávněn požadovat, aby jeho odlišný názor byl v zápisu zaznamenán.

 

Odstavec III.

Způsob rozhodování Představenstva

 

 1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech vždy se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů Představenstva.
 2. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů se postupuje tak, že rozhoduje hlas předsedajícího.
 3. Představenstvo může se souhlasem všech členů Představenstva přijímat rozhodnutí i písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (telefon, fax, dálnopis, email) mimo zasedání Představenstva. Hlasující se považují za přítomné.

 

 

Tento jednací řád byl schválen Členskou schůzí dne 22.2.2019